KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNCA 6698 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNE(*) GÖRE İLAN EDİLEN VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT TARİHLERİ

Veri Sorumluları Kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi Kayıt için verilen süre Kayıt için son tarih
Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 12 ay 31 ARALIK 2019
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 01.10.2018 12 ay 31 ARALIK 2019
Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2019 15 ay 31 MART 2020
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 15 ay 30 HAZİRAN 2020

(*)GEÇİCİ MADDE 1-(2) Veri sorumluları,Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır.